Onze eTIC verbintenissen


eTIC Benelux

eTIC Benelux is een in oktober 2004 opgerichte organisatie, die een ethische code in 7 punten heeft ontwikkeld. Trade & Training is aangesloten sinds januari 2005 en is genummerd lid 81 op meer dan 900. Vind indeling van het Handvest hieronder (download de volledige tekst).


Goederen en diensten aanbieden die beantwoorden aan de behoeften van mijn klant
Indien nodig en gewenst, breng ik de behoeften duidelijk in kaart.
Ik waak er in elk stadium van mijn opdracht over dat de geleverde producten of diensten aan de verwachtingen van mijn klant beantwoorden.

 

De omvang van het project duidelijk omschrijven
De offerte of het contract omschrijft duidelijk de inhoud van de opdracht wat betreft:
de leverbare middelen en producten
de leveringstermijn
Uitzonderingen en opties worden duidelijk vermeld.

 

Transparantie bieden over kosten en termijnen
Ik bied mijn klant een duidelijk overzicht van het totale budget en de benodigde tijd om te voldoen aan al de verwachtingen. Ik licht mijn klant in over eventuele prijsevoluties in de loop van de opdracht.

 

Contractuele bepalingen strikt naleven
Ik garandeer dat mijn personeel en eventuele onderaannemers zich strikt zullen houden aan de contractuele bepalingen. Ik zal de klant regelmatig «tussentijdse» ontwerpen ter goedkeuring voorleggen.

 

Informeren over hulpmiddelen en competenties
Ik verschaf de klant de nodige informatie over de hulpmiddelen en competenties waarover ik en mijn eventuele onderaannemers, beschik om het project te verwezenlijken. Ik meld de klant duidelijk welke contractuele partijen zullen optreden als onderaannemer.

 

Bescherming bieden indien blijkt dat het onmogelijk is de opdracht te voltooien
Ik geef aan welke maatregelen ik zal nemen als de opdracht niet kan worden voltooid doordat mijn onderneming of één van mijn onderaannemers ophoudt te bestaan of om welke andere reden ook. Ik zal de klant op regelmatige tijdstippen een overzicht geven van de vorderingen van het uit te voeren werk.

 

Duidelijke informatie verschaffen over intellectuele eigendomsrechten voor de klant
Ik maak duidelijke afspraken over welke intellectuele rechten aan de klant worden overgedragen en welke niet. De eventuele modaliteiten en beperkingen van de overdracht zullen schriftelijk worden verduidelijkt in het eigenlijke contract of in een overeenkomst als bijlage.

Download de volledige tekst